Điều chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là lỗi chính tả có mức độ nặng nhẹ khác nhau

Điều chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là lỗi chính tả có mức độ nặng nhẹ khác nhau. Nếu lỗi nặng đến mức người đọc ngờ vực khả năng của bạn thì bạn gặp rắc rối to rồi đấy. Mục đích của phần này là giúp bạn tránh những lỗi loại đó.

Trước hết ta hãy xem lại lá thư Louise viết cho người bạn cũ Matt. Có những lỗi chính tả nào? Thực sự Louise tội nghiệp ý muốn nói gì?

_________________________________________________________________

monopolis phải viết là monotonous

attitue phải viết là attitude

gredients phải viết là grievance

syracuse phải viết là varicose

sediments phải viết là sentiments

humility phải viết là humidity

Ankles phải viết là Anchors

bomby phải viết là balmy

wetnesses phải viết là witnesses

fiscal có nghĩa là “tài chánh”; có lẽ Louise ý muốn nói physical (thể chất)

Bài tập 8.3

Gạch dưới chữ viết đúng chính tả trong hai từ trong ngoặc. Đối chiếu lại kết quả.

1. The exam was (monopolis, monotonous).

Buổi thi thật buồn tẻ.

2. She had a negative (attitude, attitue).

Cô ta có một thái độ tiêu cực.

3. The union filed a (grievance, gredients).

Hiệp hội đệ trình một đơn khiếu nại.

4. (Syracuse, Varicose) veins can be treated medically.

Bệnh giãn tĩnh mạch có thể điều trị được bằng y học.

5. My (sentiments, sediments) are not to favor the proposal.

Lập trường của tôi là không ủng hộ đề nghị đó.

6. The (humility, humidity) is high today.

Hôm nay độ ẩm cao.

7. The (ankles, anchors) of the ship were raised.

Neo tàu đã được kéo lên.

8. The weather in Florida is often (bomby, balmy).

Khí hậu ở Florida thường mát dịu.

9. His doctor gives him a (fiscal, physical) test every year.

Mỗi năm bác sĩ của ông ta kiểm tra thể chất của ông ta một lần.
Condotel Ngo Quyen

Xem thêm bài viết trong mục Công nghệ tại website http://donuongbbq.com

Leave a Reply